Databehandlingaftale

Datapolitik / databehandlingsaftale

Den dataansvarlige, formål og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

KF Tilskud ApS, CVR.nr. 43494139, Dalager 1, 2605 Brøndby er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. KF Tilskud ApS’ dataansvarlige repræsentant kan kontaktes på 26397825 eller e-mail kf@kfmiljo.dk. Vi behandler personoplysninger for at bidrage med strategisk rådgivning og assistance ift. realisering af udviklingstiltag. Det juridiske grundlag for behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 KF Tilskud ApS forbeholder sig ensidigt retten til at foretage ændringer af nærværende forretningsbetingelser, aftalegrundlag og privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på KF Tilskud ApS’ hjemmeside.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig: navn, telefonnummer, e-mailadresse, samt de oplysninger, som er relevante i forhold til den indgåede aftale. KF Tilskud ApS registrerer ikke kontooplysninger ift. betalingsdokumentation i tilskudssager. KF Tilskud ApS opbevarer selv kundens oplysninger, men tager dagligt backup af kundens oplysninger, som opbevares ved en ekstern hosting-leverandør i Landbrugsdata. Den daglige backup af personoplysningerne gemmes i en cloud-løsning. KF Tilskud ApS anvender en Microsoft One Drive cloudløsning. KF Tilskud ApS har indgået en skriftlig databehandleraftale med hosting-leverandøren af cloudløsningen. KF Tilskud ApS anvender kundens oplysninger i e-conomics regnskabsprogram. KF Tilskud ApS har indgået en skriftlig databehandleraftale med e-conomics. KF Tilskud ApS overholder gældende krav til it-sikkerhed, herunder anvendelse af firewall. KF Tilskud ApS har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der skal beskytte kundens personoplysninger og modvirke misbrug af Kundens personoplysninger. På hjemmesiden anvendes Cookies, som er små filer, som installeres på de besøgendes computere. Det er anvendes til statistik, videreudvikling af markedsføring og til at forbedre brugeroplevelsen. Som bruger bliver du bedt om at bekræfte. Vi opsamler kun oplysninger til brug for optimering af hjemmesidens struktur og søgemuligheder. Der er ingen forbindelse mellem dine personoplysninger, ansøgningsdata og din brug af hjemmesiden.

Hvor dine personoplysninger stammer fra, kontrol og opdatering

Vi har dine oplysninger fra det du har oplyst og fremsendt, samt godkender som del af vores leverance til dig. KF Tilskud ApS kan ved indgåelse af aftalen indsamle dataoplysninger til brug for miljøopgørelser fra kunden. Vi anvender kun data til konkrete formål og ud fra berettigede interesser. KF Tilskud ApS kontrollerer løbende de personoplysninger, der behandles. Urigtige eller vildledende oplysninger slettes. Kunden er forpligtet til løbende at holde KF Tilskud ApS om relevante ændringer til kundens personoplysninger. Kunden skal anvende ovenstående kontaktoplysninger til meddelelse om ændringer i oplysningerne. KF Tilskud ApS indhenter ikke følsomme personoplysninger ifm. indgåelse af en aftale.

Videregivelse af oplysninger

KF Tilskud ApS videregiver dine personoplysninger til myndigheder i det omfang det er nødvendigt for at opfylde den indgåede aftale eller hvis politiet retter anmodning herom. Det kan være personlige eller fortrolige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, cpr. numre og kontooplysninger. Typisk er der tale om offentlige myndigheder som Landbrugsstyrelsen, Energistyrelsen, Arbejdstilsynet, Innovationsfonden, kundens kommune og energiselskaber. KF Tilskud ApS er uberettiget til at videregive dine fortrolige oplysninger som er kommet KF Tilskud ApS i besiddelse i forbindelse med samarbejdet. Fortrolige oplysninger er alle oplysninger, som ikke i forvejen er alment kendt eller tilgængelige for offentligheden. Oplysningerne videregives til Landbrugsdata ift. statiske formål og produktudvikling, for: 1) at kunne udarbejde bedre benchmark analyser, hvor data anvendes i anonymiseret form, og delvist aggregeres, men for at sikre fleksibiliteten og validitetskrav, kan vi bagom systemet også finde det konkrete sagsnummer. 2) statistik og kommunikation ift. status på fremdrift i de forskellige ordninger, som vi netop har indsigt i grundet KF Tilskud ApS T: +45 2639 7825 M: kf@kfmiljo.dk 2 en forholdsvis stram (databaseret) sagsstyring og løbende opfølgning og 3) at underbygge analyser af den samfundsmæssige effekt af de forskellige teknologier, som har været og er støtteberettiget ift. Landbruget inkl. hvad der skal til for at udnyttes bedre og i højere grad kommer de danske landmænd til gavn og glæde.

Opbevaring af dine personoplysninger

Kundens personoplysninger opbevares i tidsperioden, hvor aftalen er gældende. Kundens oplysninger opbevares i en periode efter aftalen er ophørt. Dette gøres for at sikre KF Tilskud ApS’ juridiske og forsikringsmæssige interesserer. KF Tilskud ApS opbevarer ikke oplysninger længere end hvad der anses for nødvendigt i forhold til det formål oplysningerne er indhentet. KF Tilskud ApS opbevarer personoplysninger i minimum 5 år og maksimum 10 år som følge af forsikringsmæssige interesser.

Retten til at trække samtykket tilbage, pseudonymisering og anonymisering

I det omfang vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til hver en tid trække dit samtykke tilbage via en skriftlig henvendelse. For at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i pkt. 1. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev eller SMS, skal du blot give os besked. Ift. Landbrugsdata arbejdes der med pseudonymisering og anonymisering af personoplysninger, hvor personoplysninger blot udgør et kundenummer og hvor sagsnumrene også fjernes. Når forbindelse mellem journalnr., kundenummer og dine kontaktoplysningerne er fjernet, er oplysningerne fuldt anonymiserede. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Dine personoplysninger bliver opbevaret yderligere 2 år, fra tilbagetrækningstidspunktet, til brug for dokumentation ved eventuelle tvister.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os ved brug af kontaktinformationerne under punkt 1. • Retten til indsigt: Du har ret til at anmode os om oplysninger om eller adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager alle de personoplysninger, som vi behandler. • Retten til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige. • Retten til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. • Retten til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Retten til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan forhindre os i at behandle dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og vi behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen af dine personoplysninger. • Retten til dataportabilitet: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan forhindre os i at behandle dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og vi behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen af dine personoplysninger. • Retten til at klage: Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.