Forretningsbetingelser

Når du indgår aftale med KF Tilskud ApS, CVR nr. 43494139 gælder følgende betingelser sammen med aftalebrevet. Aftalebrevet har forrang fremfor nærværende betingelser.

Aftalens omfang – KF Tilskud ApS yder som selvstændig og uafhængig virksomhed miljømæssig konsulentassistance og bistand til Kunden i forbindelse med udførelsen af aftalen. Eventuelle ændringer til aftalen skal aftales særskilt skriftligt mellem parterne.

KF Tilskud ApS’ rådgivning dækker at guide og assistere med sagsbehandlingen, så kunden undervejs i forløbet får de væsentligste informationer, hvilket fremgår og løbende kommunikeres skriftligt via en grafisk oversigt og en mail, som er målrettet de forskellige faser undervejs i forløbet. En kunderejse består af mellem 3-15 faser afhængigt af ordningen.

Opgavebeskrivelsen fremgår i mailen med opstart på din kunderejse.

KF Tilskud ApS modtager aldrig tilsagnsbeløbene fra myndighederne og har ingen direkte økonomisk involvering, som fx kundens leverandører eller samarbejdspartnere har.

Kundens ansvar – Kunden er ansvarlig for at opgive korrekte oplysninger der skal ligge til grund for en fuld oplyst ansøgning, baggrundsoplysninger og fremskaffe relevant materiale til brug for ansøgningen, herunder indhente tilbud fra leverandører.

KF Tilskud ApS kvalitetssikrer eller kontrollerer kun kundens oplysninger, hvis det eksplicit aftales. Kunden har ansvar for at læse den fremsendte information og aktivt gøre opmærksom på særlige forhold, samt kontakte KF Tilskud ApS hvis noget er uklart. Hovedparten af leverancer referer til komplekse regelsæt med mange særregler, så kunden har et ansvar for at være proaktiv og kontakte KF Tilskud ApS, så det afklares, hvorvidt typen af ændring kræver myndighedsgodkendelse

Afregning af opgaven – En aftale anses som indgået, når kunden skriftligt bekræfter ordren. – Ved fast prisaftaler afregnes ved aftaleindgåelsen. – Ved aftaler efter medgået tid afregnes ugentligt efter forbrug. Pris- eller timesats fremgår af ordrebekræftelsen. Timeprisen indeksreguleres årligt. Kørsel i forbindelse med opgavens udførsel afregnes med kr. 6,50 pr. km. ex. moms. Fakturaen forfalder til betaling senest 8 dage efter fakturaens datering. I tilfælde af kundens forsinkede betaling er KF Tilskud ApS, udover retten til at gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende, berettiget til en morarente på 2 % pr. påbegyndt måned samt gebyrer efter gældende lovgivning.

Leverancen – Levering af ydelser er et eller flere dokumenter. Leverancerne sendes altid til gennemsyn hos kunden, og opfølges med en dialog (skriftlig, telefonisk eller fysisk), for at sikre en fælles forståelse, og kvalitetssikre fakta. KF Tilskud ApS sender aldrig leverancen til myndigheder eller andre eksterne, uden at det er aftalt med kunden. Leveringstidspunktet er ordreafhængigt, men sker typisk max 2 måneder efter at kunden har leveret de påkrævede informationer.

Hvis der opstår KF Tilskud ApS T: +45 2639 7825 M: kf@kfmiljo.dk 2 umulighed eller force majeure efter aftalens indgåelse for den ene part, er den anden part berettiget til at hæve aftalen, medmindre opfyldelse kan ske inden for rimelig tid.

Rettigheder til leverancen – Rettighederne til projektbeskrivelsen, ideer og effektbeskrivelser tilhører KF Tilskud ApS. Kunden må alene bruge det til det formål, som er angivet i ordrebekræftelsen. Materialet må ikke videregives til tredjemand eller på nogen måde offentliggøres, medmindre der specifikt er aftalt i ordrebekræftelsen. KF Tilskud ApS forbeholder sig ret til at gøre erstatningskrav gældende overfor kunden, hvis kunden – eller en der har modtaget materialet fra Kunden – krænker KF Miljø ApS’ rettigheder til projektmaterialet. Udtrædelse af en indgået aftale – Hvis kunden ønsker at udtræde af aftalen undervejs, afregnes der efter medgået tid. Leverancer kan ikke returneres, da det sidestilles med serviceydelser og forbrugt tid. Misligholdelse: Kunden er pligtig at sørge for at al relevant information tilgår KF Tilskud ApS, samt at informere KF Tilskud ApS om enhver given situation eller omstændighed, som kan have betydning for ansøgningen, og det arbejder KF Tilskud ApS udfører. Såfremt kunden undlader dette, eller leverer information eller dokumenter der er fejlbehæftet, betragtes dette som misligholdelse af aftale. Det samme gælder, hvis kunden ikke overholder de tidsmæssige rammer, der udstikkes af KF Tilskud ApS. Ovennævnte er alene eksempler på misligholdelse fra kundens side, og det præciseres, at enhver form for misligholdelse, der kan karakteriseres som væsentlig, berettiget KF Tilskud ApS til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

Ansvarsbegrænsning af aftalen – KF Tilskud ApS er alene formidler, og kan eksempelvis ikke 1) ved ansøgning give garanti eller indeståelse for om ansøgningen imødekommes eller 2) ved et forhandlingsoplæg give garanti eller stå inde for at modparten accepterer. Når der indgås en aftale om udarbejdelse af en ansøgning, forbeholder KF Tilskud ApS sig ret til at udtræde af opgaven hvis KF Tilskud ApS vurderer, at kunden eller dennes leverandører afgiver urigtige oplysninger, hvilket eksempelvis er 1) når ansøgningen fremsendes til myndigheden, vil kunne skade KF Tilskud ApS’s image og skade relationen til myndigheden ift. andre kunder, som har eller er ved at søge den samme ordning, 2) i en udbetalings sag, hvor KF Tilskud ApS betvivler om gennemførelsen har efterlevet kravene for udbetaling. Hvis KF Tilskud ApS vælger at udtræde af opgaveløsningen, vil kunden blive informeret (kunden kan bede om at få det skriftligt) om, hvilke elementer som vurderes at være utilstrækkelige. Kunden har altid mulighed for at prøve at få en anden rådgiver til at varetage udbetalingssagen. KF Tilskud ApS udleverer i forbindelse med færdigfaktureringen af opgaver gerne de indsamlede dokumenter og det udarbejdede materiale, som ligger på den konkrete sag mod betaling. KF Tilskud ApS bærer ikke ansvar for de ændringer der opstår hos myndighederne fra ansøgninger er sendt til gennemsyn og godkendelse hos kunden indtil afgørelse foreligger fra myndighederne. KF Tilskud ApS har ikke ansvar for opretholdelseskrav i forhold til kundens investeringer, krav om tilbagebetaling af tilskud eller andet tab der kan henføres til manglende overholdelse af de vilkår, der er gældende for modtagelse af tilskuddet eller andre forhold, som vækker Myndighedernes særlige bevågenhed. KF Tilskud ApS T: +45 2639 7825 M: kf@kfmiljo.dk 3.

KF Tilskud ApS er ikke ansvarlig for evt. tab som kunden måtte lide som følge af manglende tilskud, eller krav om tilbagebetaling af tilskud, hverken direkte tab eller indirekte tab som driftstab eller andre afledede tab. Såfremt kunden måtte lide et tab som følge af forhold hos KF Tilskud ApS der kan betragtes som groft uansvarlige, er Kundens ret til erstatning begrænset til alene at omfatte den betaling, som Kunden har ydet KF Tilskud ApS. KF Miljø ApS er ikke ansvarlig for yderligere tab, hverken direkte eller indirekte tab. Umulighed eller force majeure. Hvis der opstår umulighed eller force majeure efter aftalens indgåelse som forhindrer partneres opfyldelse af sine forpligtelser under aftale, er den pågældende part ansvarsfri såfremt det skyldes forhold uden for en parts kontrol, herunder men ikke begrænset til, force majeure, krig, terrorisme, brand, ophør, strejke, lockout eller andre alvorlige arbejdsmarkedsrelaterede uoverensstemmelser, optøjer, jordskælv, oversvømmelse, eksplosion eller andre naturfænomener, samt mangler ved leverancer eller forsinkelser fra leverandører eller underleverandører, som skyldes nævnte forhold. De rettigheder eller forpligtelser der tilkommer eller påhviler den Part, der er ramt af umulighed eller force majeure, forlænges med en periode svarende til den periode som force majeure- situationen har været. I tilfælde af en parts manglende opfyldelse af aftalen som følge af forhold nævnt ovenfor, er den anden part berettiget til at hæve aftale, medmindre opfyldelse kan ske inden for rimelig tid. Hvad der betragtes som rimelig tid, vil altid bero på en konkret vurdering.

Kontaktkftilskud.dk/kontakt

Databehandlingsaftalen – Læs hvordan vi håndterer dine personoplysninger på hjemmesiden.

Mediation – Såfremt der måtte opstå en tvist parterne imellem, er parterne forpligtet til at deltage i mediation. Mediator udpeges af Danske Mediatoradvokater, eller lignende organisation. Såfremt tvisten ikke løses ved deltagelse i mediation, er hver part berettiget til efterfølgende at indbringe sagen for domstolene.

Lovvalg og værneting – Tvister mellem parterne som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt skal afgøres efter gældende dansk ret.