Værd at vide om Tilskud

En ansøgning eller en udbetalingsanmodning er ikke en garanti for succesfuld udbetaling – men med et tæt samarbejde undervejs øges sandsynligheden. Nedenstående er alene at opfatte som vores gode råd og erfaringer på godt og ondt, og afspejler ikke enkeltsager.

Tilskud sker i en dynamisk kontekst, hvor:

 • Forudsætningerne ændrer sig f.eks. ved at myndighederne ændrer opfattelsen af gæld-ende love, at bekendtgørelser, retningslinjer, vejledninger mv skærpes. Typisk skærper myndighederne retningslinjerne undervejs, hvilket KF Tilskud ApS ikke er ansvarlig for.
 • Tidshorisonten er omkring 2-5 år fra udmelding af ordningen konditioner, udarbejdelse af ansøgning til projektgennemførelse og endelig udbetalingsanmodning. Mange ordninger revideres hver 3. måned. Vi søger at holde vores kunder opdateret på ændringer via hjemmesiden, nyhedsbreve og kunderejsen, men i hver ordning er der typisk mellem 50-200 krav, så for at gøre det operationelt fokuserer vi typisk på de 15-25 mest centrale krav vedr. formkrav for hvem der kan ansøge, obligatoriske skabeloner, dokumentation ift. tilbud og faktura ift. leverandører, aftalekæden og tidsfrister. Sæt dig som minimum ind i den information, som vi sender dig undervejs i forløbet.
 • Ændringer er kundespecifikke og håndteres efter timebetaling. Det kan være forlængelser, projektændringer, ejerskabsændringer mv., som typisk er underlagt specifikke retningslinjer i ordningerne, så kravene varierer.
 • Sammenhæng mellem tilskudsordninger er under konstant forandring. Myndighedernes konkrete definitioner af støttetyper som fx de-minimis, HA-tilskud, minkrefusion, coronastøtte kan være modstridende. KF-Miljø ApS gør en indsats for at vejlede kunderne, men reglerne og definitionerne ændres løbende og kan få indvirkning med tilbagevirkende kraft, hvilket vi ikke kan garantere eller påtage os et ansvar for. KF Tilskud ApS informerer løbende via nyheder på hjemmeside for at gøre opmærksom på ændringer, men når du som kunde søger eller har fået tilsagn, er det et område, som vi anbefaler at du beder din revisor og regnskabsansvarlig om at tage ansvar for og vurdere ud fra dine faktiske forhold.

Typiske årsager til at ansøgninger får afslag på tilsagn er:

 • At ansøger ikke har afgivet korrekt oplysninger eller ikke kan dokumentere dem ved detaljeret myndighedsgang i de offentlige systemer og registre, og derfor anses som ikke at opfylde konditionerne for at ansøge. Især er der fokus på overholdelse af aftalekæden, hvilket betyder at ansøger har indgået aftale med leverandøren eller har fået leveret for tidligt i processen.
 • At puljen har haft en højere ansøgningsinteresse end der har været afsat midler til, hvilket naturligvis betyder, at nogle ansøgninger modtager afslag. KF Tilskud ApS kan ikke forudsige udfaldet og har ingen indflydelse på myndighedernes prioriteringsmodeller. En ansøgning er ikke en garanti for tilskud, men det er en mulighed.
 • At investeringen ikke er opretholdt som krævet, er byttet til andet eller ført ud af landet.

Typiske årsager til helt eller delvist afslag på udbetaling er:

 • At det ansøgte projekt adskiller sig fra det gennemførte projekt. Dette kan bl.a. skyldes at ansøger har afgivet ukorrekte oplysninger der lægges til grund for ansøgningen, at dokumentationen er mangelfuld eller misvisende eller at projektændringer ikke er rettidigt indmeldt og godkendt.
 • At kundens leverandører og rådgivere i gennemførelsen af projektet ikke efterlever betingelserne for tilsagnet. KF Tilskud ApS råder derfor alle kunder, som får tilsagn til at dele og henvise til at kundens samarbejdspartnere skal sætte sig ind i konditionerne for tilsagnet og bidrage til overholdelse af dem undervejs projektgennemførelsen. KF Tilskud ApS søger at holde kunderne opdateret på ændringer via hjemmesiden og nyhedsbreve, men som kunde har du selv ansvaret herfor.

Gode råd til, hvad du selv kan gøre:

I tilskudsansøgninger er ansøger selv ansvarlig for at gennemlæse, forstå og efterleve de vilkår der er knyttet til modtagelse af tilskud. Handlinger i strid med disse vilkår kan resultere i krav om tilbagebetaling af det udbetalte tilskud samt bødestraf.

Som kunde hos KF Tilskud ApS er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

 • På ansøgningstidspunktet er det dit ansvar at nærlæse og validere ansøgningen, bilag mv., så eventuelle misforståelser og justeringer rettes, inden ansøgningen sendes til myndighederne. KF Tilskud ApS arbejder ud fra de oplysninger, som modtages fra kunden. KF Tilskud ApS’s rådgivning omfatter ikke fuld kontrol og validering af alle oplysninger, hvilket ville kræve et signifikant timeantal og et højere salær. Kunden er ansvarlig for indhentelse af tilbud fra leverandørerne.
 • Kommunikationen med myndigheden/-erne: Du er som ansøger den primære modtager af al information fra Myndighederne. IT-systemerne benytter ofte virksomhedens NemID/MitID, hvilket KF Tilskud ApS ikke har adgang til. Andre systemer opererer med fuldmagtsadgange, men er de ikke vedligeholdt, modtager KF Tilskud ApS ikke informationen. Hvis KF Tilskud ApS skal kunne rådgive dig bedst muligt, kræver det, at du informerer og deler al information, som du løbende modtager i relation til opgaven, Hvis du oplever at være i tvivl om noget eller ønsker, at KF Tilskud ApS skal gennemføre et mere detaljeret review af en konkret sag, så gør vi det gerne mod timebetaling og når rammerne for det er specifikt aftalt og bekræftet af dig.
 • For gennemførselsfasen: KF Tilskud ApS har intet rådgiver- eller erstatningsansvar ift. den faktiske projektgennemførelse eller for at du ved stikprøvekontrol, afsyning mv. fremviser det som myndighederne kontrollerer. Hvis du ønsker et forberedende besøg eller at vi deltager i afsyningen, så kan det naturligvis aftales.
 • For pengestrømme og ændringer: KF Tilskud ApS modtager aldrig tilsagnsbeløbene fra myndighederne og har ingen direkte økonomisk involvering, som fx dine leverandører har. Derfor er det vigtigt, at du løbende involverer KF Tilskud ApS undervejs i projektet og ikke kun læner dig op ad leverandørernes anbefalinger og ideer, som kan være direkte istrid med eller forkerte ift. ordningens krav og regler. Har du behov for at ændre noget ift. projektet undervejs ift. et tilsagn (f.eks. valg af leverandør, projektbeskrivelse, betaling eller ejerskab), er hovedreglen at det skal meldes ind proaktivt og være godkendt af myndighederne, inden kunden begynder at ændrer noget. Vi bistår gerne med sagsbehandling vedr. ændringsanmodninger mod timebetaling og når det er initieret og nærmere aftalt med dig.